مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:عصمتی یحی آباد
شهرت:عصمتی
پست الکترونیک:M.sadegh552@gmail.com
آدرس وب سایت:http://ejostar.maalem.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، ادیان و مذاهب